Cencon Việt Nam | Quan hệ cổ đông

636536232833078884.jpg

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Công ty cổ phần CENCON Việt Nam đã có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký chứng khoán và tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018. Nội dung của thông báo như sau: Xem chi tiết


636535334926036742.png

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG.

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Công ty cổ phần CENCON Việt Nam đã nhận được công văn số: 853/UBCK-GSĐC đề ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận Công ty cổ phần CENCON Việt Nam trở thành công ty đại chúng. Nội dung chi tiết của công văn như sau: Xem chi tiết


636565536026718136.jpg

NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi quý vị nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 diễn ra ngày 12 tháng 03 năm 2018 chi tiết như sau: Xem chi tiết


636560394615547673.jpg

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam xin gửi tới Quý vị chương trình và các tờ trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến diễn ra ngày 12/03/2018 với nội dung như sau: Xem chi tiết


636553531248758691.jpg

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam xin gửi tới Quý vị tài liệu và chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau: Xem chi tiết


636536224779776408.jpg

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi tới quý vị Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với nội dung chi tiết như sau: Xem chi tiết


Đầu   Trước   21    22    23   Sau   Cuối

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 2428
Lượt đã truy cập: 621574