Cencon Việt Nam | Quan hệ cổ đông

636535354913411975.png

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ: 62/2018/NQ/HĐQT

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CENCON Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số:62/2018/NQ/HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tập trung và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Nội dung chi tiết của Nghị quyết như sau: Xem chi tiết


636535334926036742.png

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (05/02/2018)

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Công ty cổ phần CENCON Việt Nam đã nhận được công văn số: 853/UBCK-GSĐC đề ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận Công ty cổ phần CENCON Việt Nam trở thành công ty đại chúng. Nội dung chi tiết của công văn như sau: Xem chi tiết


636537939888361347.jpg

BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM THÁNG 01/2018

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị bản thông tin tóm tắt với nội dung chi tiết như sau: Xem chi tiết


636536224779776408.jpg

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017 (08/01/2018)

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi tới quý vị Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với nội dung chi tiết như sau: Xem chi tiết


636536241778901021.jpg

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM THÁNG 12/2017 (04/12/2017)

Công ty cổ phần CENCON Việt Nam kính gửi Quý vị điều lệ của công ty với nội dung chi tiết như sau: Xem chi tiết


Đầu   Trước   26    27   Sau   Cuối

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 1647
Lượt đã truy cập: 12000048