Cencon Việt Nam | Đại hội cổ đông Thường niên và Bất thường | NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM (14/03/2022


14/03/2022 - 3:43 PM

Công ty cổ phần Cencon Việt Nam xin gửi tới Quý vị nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 . Chi tiết kính mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

1. Nội dung Nghị quyết đã được thông qua:

drive.google.com/file/d/1isUktV2kxfYq9UfKx_rWoOGdQE2AZAGG/view

2. Các hoạt động tại Đại hội.