Cencon Việt Nam | Đại hội cổ đông Thường niên và Bất thường | THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 LẦN 2 (03/7/2024)


03/07/2024 - 2:03 PM

 Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam xin gửi tới quý vị thư mời, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2.

Chi tiết quý vị vui lòng xem tại link dưới đây:

1. Thư mời, chương trình, thông báo ứng cử thành viên BKS, giấy ủy quyền

drive.google.com/file/d/1AWQ8WSu9KAytHg42ec0hR6AF5Lfohsan/view

2. Quy chế tổ chức

drive.google.com/file/d/1Qhmn6SqngbesO5fKr5DDxlapRSTIluvQ/view

3. Quy chế bầu cử

drive.google.com/file/d/11JGbapFdR7AwsIbVOTIxv7Cz7N509jgD/view

4. Tài liệu họp

drive.google.com/file/d/1I84qt-V2HPsM-3gLX7LwdnOugsCqrJtP/view

5. Mẫu phiếu

drive.google.com/file/d/15dnMBPNQzdU-NyNoxw_06LF2juT1yqPY/view

6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

drive.google.com/file/d/1ou5CovqEHGQfwHoWAZzFlVeoHEnRbQ4c/view

7. Mẫu văn bản đề cử, ứng cử

docs.google.com/document/d/1PLHGT68oJiJTp3eoiSPk1_-cd_d6wB2g/edit

8. Mẫu sơ yếu lý lịch

docs.google.com/document/d/1REYioXxMmDvdgQurdSSGS-QR_Yhn9syh/edit

9. Bản cung cấp thông tin ứng viên

docs.google.com/document/d/1trjSkoNjwkmrk0RLWcpMWny6lc79-_Eu/edit

Bài viết cùng chuyên mục

Giá vàng

Ngoại tệ

Biểu đồ

Lượt truy cập

Đang Online: 1740
Lượt đã truy cập: 12000048