Cencon Việt Nam | Thông báo | CEN – LỢI NHUẬN CẢ NĂM 2021 TĂNG CAO NHẤT KỂ TỪ KHI NIÊM YẾT (28/01/2022)


28/01/2022 - 2:03 PM

 CEN – Lợi nhuận cả năm 2021 tăng cao nhất từ khi niêm yết